بازدید شهردار مهران از روند عملیات اجرایی نهضت آسفالت و لکه گیری خیابانها

بازدید شهردار مهران از روند عملیات اجرایی نهضت آسفالت و لکه گیری خیابانها 🔹 شهردار مهران از عملیات اجرای آسفالت خیابان شهید بندمه واقع در فاز ۴ بازدید کرد. 🔸به گزارش روابط عمومی شهرداری مهران؛مهندس نادعلی پور به اهتمام مجمو...