شهردار مهران

    محمد نادعلی پور فرزند سردار شهید جبار نادعلی پور از فرماندهان عملیات والفجر 3، والفجر 5، الحدید و گردان 505 محرم ، دارای مدرک کارشناسی ارشد م...