مناقصات و مزایدات - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران
مزایده و مناقصه شهرداری مهران

آگهي مناقصه واگذاری بخش خدمات شهري  به صورت حجمي شهرداري مهران

مهلت شرکت در مزایده از 1401/05/02 لغایت 1401/05/06

دانلود

آگهي مزايده کتبي واگذاري اجاره پاركينگ بزرگ اربعين شهرداري مهران

مهلت شرکت در مزایده از 1401/04/22 لغایت 1401/05/04

دانلود

آگهي مزايده کار وصول اخذهزينه ورودي پايانه بركت شهرداري مهران

مهلت شرکت در مزایده از 1401/04/22 لغایت 1401/05/04

دانلود

آگهي تجديد مزايده کتبي فروش کارخانه يخ شهرداري مهران

مهلت شرکت در مزایده از 1401/04/22 لغایت 1401/05/04

دانلود

آگهي مناقصه واگذاری بخش خدمات شهري  به صورت حجمي شهرداري مهران

مهلت شرکت در مزایده از 1401/04/14 لغایت 1401/04/20

دانلود

آگهي تجديد مزايده کتبي فروش کارخانه يخ شهرداري مهران

مهلت شرکت در مزایده از 1401/03/26 لغایت 1401/04/09

دانلود

آگهي مزايده کتبي واگذاري اجاره پاركينگ بزرگ اربعين شهرداري مهران

مهلت شرکت در مزایده از 1404/03/31 لغایت 1401/04/18

دانلود

آگهي مزايده کار وصول اخذهزينه ورودي پايانه بركت شهرداري مهران

مهلت شرکت در مزایده از 1401/03/31 لغایت 1401/04/18

دانلود

آگهي فراخوان مناقصه شهرداري مهران

مهلت شرکت در مزایده از 1401/03/26 لغایت 1401/04/09

دانلود