شورای شهر - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران
هادی عزیزی .رئیس شورا

هادی عزیزی .رئیس شورا

طاهر مهرجو.نایب رئیس شورا

طاهر مهرجو.نایب رئیس شورا

عباس داوری .خزانه دار شورا

عباس داوری .خزانه دار شورا

فرهاد صیدی .عضو عادی شورا

فرهاد صیدی .عضو عادی شورا

مجید علیزاده. سخنگو شورا

مجید علیزاده. سخنگو شورا