ایجاد جایگاه موقت پسماند شهری و انتقال آن به سایت سرخِر - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران جهت تداوم بهداشت بیشتر شهر و رفاه زوار حسینی جایگاه موقت پسماند شهری جانمایی و مورد بهره برداری قرار گرفت.
به مرور این پسماندها به سایت سرخِر منتقل خواهند شد