بازدید سرزده و شبانه تیم سازمان بازرسی استان به همراه شهردار پرتلاش از پارکینگ های داخل شهر و زائرین عرفه - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

شهرداری مهران

 

بازدید سرزده و شبانه تیم سازمان بازرسی استان به همراه شهردار پرتلاش از پارکینگ های داخل شهر و زائرین عرفه