بازدید معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)از زیرساخت های اربعین مهران - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

عسگری معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)به همراه هژبری معاون عمرانی استاندار،شفیعی فرماندار ، نادعلی پور شهردار مهران و جمعی از مدیران از زیرساخت خای اربعین بازدید به عمل آمد.

شهرداری مهران