بازدید و دیدار با نیروها و کارگران واحدهای مختلف شهرداری - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

بازدید و دیدار با نیروها و کارگران واحدهای مختلف شهرداری در راستای برونسپاری واحدهای حوزه شهرداری به بخش خصوصی و همچنین برنامه های در دست اجرای شهرداری در حوزه کاری و اجرایی در محل نقلیه شهرداری با حضور مسئولین واحد های مرتبط و نماینده شرکت برگزار شد.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران »