تسطیح، خاکبرداری و نخاله برداری زمین های خالی در سطح شهر، در راستای ارتقا و احیای سیما و منظر شهری و همچنین نظافت عمومی شهر در مقابله با بیماری سالک - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران تسطیح، خاکبرداری و نخاله برداری زمین های خالی در سطح شهر، در راستای ارتقا و احیای سیما و منظر شهری و همچنین نظافت عمومی شهر در مقابله با بیماری سالک در حال انجام است.