حضور مهندس محمدی شهردار مهران در بین مردم و شنیدن درد دلهای شهروندان گرامی - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

حضور مهندس محمدی شهردار مهران در بین مردم و شنیدن درد دلهای شهروندان گرامی

مهندس محمدی هدف از این دیدارها را حضور بهتر در بین مردم و رسیدگی به مشکلات آنها و شنیدن صحبت های بدون واسطه شهروندان دانست
وی همچنین اولویت کاری شهرداری مهران ،خدمت رسانی بدون وقفه در شأن مردم انقلابی مهران دانست و افزود سرلوحه کاری من حضور در بین مردم و شنیدن درد دلهای شهروندان عزیز است، هرچه رابطه بین شهروندان و کارکنان شهرداری بیشتر باشد عملکردها مطلوبتر خواهد بودو بر اساس پیشنهادات و خواست مردم می توان برنامه ریزی شهری را بهتر سامان بخشید.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران»

حضور مهندس محمدی شهردار مهران در بین مردم و شنیدن درد دلهای شهروندان گرامی

مهندس محمدی هدف از این دیدارها را حضور بهتر در بین مردم و رسیدگی به مشکلات آنها و شنیدن صحبت های بدون واسطه شهروندان دانست
وی همچنین اولویت کاری شهرداری مهران ،خدمت رسانی بدون وقفه در شأن مردم انقلابی مهران دانست و افزود سرلوحه کاری من حضور در بین مردم و شنیدن درد دلهای شهروندان عزیز است، هرچه رابطه بین شهروندان و کارکنان شهرداری بیشتر باشد عملکردها مطلوبتر خواهد بودو بر اساس پیشنهادات و خواست مردم می توان برنامه ریزی شهری را بهتر سامان بخشید.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران»