حضور کارکنان خدوم شهرداری مهران در مراسم دسته روی شهادت امام جعفرصادق(ع) «روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران» - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

حضور کارکنان خدوم شهرداری مهران در مراسم دسته روی شهادت امام جعفرصادق(ع)
«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران»