سامانه ارتباط مردمی ۱۳۷ شهرداری مهران به صورت شبانه روزی فعال می باشد - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران، سامانه ارتباطی۱۳۷ شهرداری مهران راه اندازی شد.
این سامانه با هدف افزایش رضایت شهروندان جهت دریافت و رسیدگی به در خواست های شهروندان راه اندازی شده است این سامانه به طور شبانه روز پیامهای شهروندان را دریافت می نماید.
سامانه ۱۳۷ شماره تلفن سه رقمی ساده ای است که جهت دریافت و پیگیری درخواست های شهروندان و پل ارتباطی آنان با شهرداری مهران است.
در خواست های مردمی به واحدهای مربوطه در شهرداری ارجاع و تا حصول نتیجه پیگیری و رسیدگی خواهد شد.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران