نشست شهردار مهران با نمایندگان راه و شهرسازی - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

شهرداری مهران

نشست شهردار مهران با نمایندگان راه و شهرسازی تعامل هر چه بیشتر مدیریت شهری و اداره کل راه و شهرسازی در جهت توسعه شهر

در راستای تعامل و همکاری بیشتر بین شهرداری با اداره کل راه و شهرسازی برای حل مشکلات شهری، شهردار مهران میزبان نمایندگان راه و شهرسازی استان بود .
در این نشست مهندس محمد نادعلی پور شهردار مهران پیرامون مسائل شهری و ضرورت افزایش تعامل هر چه بیشتر به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای در این خصوص پرداخت.