پاکسازی سایت میانی پسماند شهری توسط واحد نقلیه شهرداری مهران - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

پاکسازی سایت میانی پسماند شهری توسط واحد نقلیه شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران عملیات پاکسازی سایت میانی پسماند شهری به طور کامل انجام گرفت.
به نقل از مهندس محمدی شهردار مهران با اشاره به انباشت پسماند های شهری در سایت میانی، کار پاکسازی محوطه سایت جهت سهولت کار و بازسازی مجدد محوطه توسط واحد نقلیه شهرداری انجام گرفت. محمدی با اشاره به وجود دو سایت پسماند شهری و زباله جهت دپو پسماند ها و زباله های شهری و باتوجه در پیش بودن اربعین حسینی هر ساله کار پاکسازی و آماده سازی سایت های میانی پسماند شهری و سایت پسماند زباله را در برنامه کاری واحد های نقلیه و خدمات شهری داریم.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران »
https://eitaa.com/shahrdarimehran