۷۰درصد ظرفیت پارکینگ اربعین یک تکمیل شده است - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

با برنامه ریزی صحیح و با استقبال زوار حسینی ، هفتاد درصد ظرفیت پارکینگ اربعین یک تکمیل شده است.
بعد از اتمام ظرفیت صد درصدی این پارکینگ ، ساماندهی خودروها در پارکینگ اربعین دو شروع می شود ./