✅ورود محموله های آب معدنی در سردخانه شهرداری مهران - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

دیشب اولین محموله آب معدنی در سردخانه بزرگ هشتاد تنی تخلیه و انبار شد
این سردخانه جهت انبار آب معدنی و یخ خادمین شهرداری از شهرهای معین و زائرین حسینی استفاده خواهد شد./

((روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران)