جلسه کمیسیون ماده ۷۷ - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

شهرداری مهران کمیسیون ماده 77

 

جلسه کمیسیون ماده ۷۷دردفتر کار شهردارمردمی و انقلابی همچنین تشکر ویژه از جناب آقایان فرماندار و معاون عمرانی فرمانداری و برادر عزیز ملکشاهی نماینده محترم دادگستری همچنین همکاران مرتبط با جلسه شهرداری